Mr.Trạch

Thông tin chi tiết

Diện tích: 100m2
Địa chỉ: tp Vinh.Nghệ an
Tên chủ hộ: Mr.Trạch
Thời gian hoàn thành: 1 tuần